Lika eller olika?

 

Den historiska bakgrunden

Kort sammanfattning av de stora kulturernas och naturvetenskapens uppfattning om:

Hinduismen

Ordet brahmanismen kommer från namnet på den indiska prästkasten Brahmerna. Ordet hinduism är ett geografiskt begrepp som syftar på området kring floden Indus i Nordindien. I modern tid används brahmanism och hinduism omväxlande för det sociala och religiösa system som största delen av Indiens befolkning bekänner sig till.

Hinduismen har rötter från ca. 3000 fKr men har som religion inte stiftats av någon bestämd person utan vuxit fram kontinuerligt. Den kallas också den eviga religionen genom att visa män och gudomliga inkarnationer, t.ex. Rama, Krishna och Sankara, i alla tider har uppträtt för att på nytt sätt formulera den gamla sanningen.

Hinduismen har inte någon fast konstruerad dogmatik. Den bedriver inte någon mission i främmande länder och den inrymmer i sig en mångfald av gudar, tros­riktningar och frälsningsvägar.

Alla levande väsen i alltet är från födelsen åtskilda i anlag och uppgifter. Också inom mänskligheten finns det en mängd olika klasser. Överst i detta s.k. kastsys­tem står brahmanerna som utför offer och undervisar i ”Veda”. Därnäst kommer kshatriya, krigarna, som sköter samhällsordningen. Sedan kommer vaishyas, nä­ringsidkarna. Dessa tre högsta klasser går igenom en särskild invigningsceremoni och kallas därför ”de två gånger födda” och har rätt att själva studera Veda, grund­skrifterna. Efter de tre översta klasserna kommer shudras, som ska tjäna de tre högre klasserna. Lägst i det religiöst-sociala systemet står parias, de oberörbara, t.ex. gatsopare etc.. Denna sociala organism anses bara kunna fungera om de olika klasserna samarbetar utan konflikter.

De äldsta grundskrifterna Veda-böckerna från ca. 1500 fKr och framåt innehåller bl.a. formler och offertexter för religiösa ceremonier. Upanishaderna från ca. 700 fKr och framåt är filosofiska texter om brahman, universums innersta väsen som ligger till grund för allting. ”Bhagavad-Gita” från ca. 300 fKr och framåt är en filosofisk lärodikt med betoning på hängivenhet till en personlig gudom.

Den enskilde kan efter hans andliga mognad välja någon av ”det Högsta väsen­dets” otaliga uppenbarelseformer. För den vise gäller det att vidga sitt medvetande och inse att han är ett med den yttersta verkligheten.

Om detta ter sig för avancerat får den enskilde föreställa sig en personlig gud och skapare, Brahma, och hängivenheten till Gud ersätter då visheten. För den som inte heller är mogen för detta representeras Gud av en staty i ett tempel. Ritualer ersätter då meditationen och rättfärdigt handlande ersätter kärlek.

Hinduismen är fortfarande den dominerande religionen i Indien (ca. 400 av Indiens 516 miljoner invånare) men är på väg att försvagas, speciellt i storstäderna.

Buddhismen

Buddhismen är en särform av den indiska religionen hinduismen. Buddhismens grundare, Gautama Buddha, levde i Indien ca. 500 fKr. Namnet Buddha – den upplyste – syftar på den upplysning han nådde i meditation sittande under ett rosenträd där han fick klarhet om sina tidigare existensformer, andra varelsers återdödelser och om lidandets grund. Lidandets grund är sinnesnjutning, livsbegär och okunnighet. Insikten befriade honom från ytterligare återfödelser och öppnade vägen till nirvana – ett tillstånd av evig ro. I stället för att omedelbart ingå i nirvana började han predika sin lära om lidandet och dess övervinnande.

Buddha betecknade vissa delar av den dåvarande indiska religionen som betydel­selösa, t.ex. kastsystemet, offerväsendet och brahmanernas – prästernas – ställning. Han behöll dock de gamla indiska föreställningarna om karma och återfödelse. Buddha erkände inte någon personlig gud utan talade om en opersonlig världslag.

Hans anhängare delades i två grupper; dels lekmännen som levde i familj och hade ett världsligt yrke och höll fem moraliska bud, dels ”Orden” som bestod av munkar och nunnor vilka levde under starkt reglerade former i kyskhet och fattig­dom.

Den ursprungliga grenen av buddhismen, hinayana – den lilla farkosten, är riktad till ett fåtal och bygger på försjunkande och insikt som är filosofiskt inriktad. Så småningom utvecklades även en folklig form av buddhism, mahayana – den stora farkosten, med tonvikt på aktiv kärlek till nästan, kulthandlingar och from dyrkan.

De texter i Theravadas som sägs återge Buddhas ord upptecknades ca. 200 år efter hans död. Buddhismen fick först spridning i Indien och på Ceylon. Den fick senare också fäste österut, Vietnam och Kampuchea, och västerut, Afghanistan och östra Iran, samt på övärlden, Java, Sumatra och Borneo. I Kina fick buddhismen bety­delse parallellt med konfucianismen och i Japan uppblandades den med national­religionen shintoismen.

Buddhismen omfattas i dagens läge av ca. 500 miljoner människor.

Universismen

Det system som är grunden för allt kinesiskt tänkande och har sitt ursprung ca. 3000 fKr kallas universismen. Himlen, jorden och människan utgör det enhetliga världsaltet som regeras av en allomfattande lag. Det finns ett samband mellan himlen därovan och människornas fysiska, psykiska och moraliska liv på jorden. De viktigaste gestalterna i kinesiskt tänkandet är Konfucius och Lao-Tse, vilka båda anses ha levt omkring år 500 fKr.

Konfucius ansåg att människans uppgift finns i utåtriktad verksamhet – att fylla sin samhälleliga roll. Han var en moralfilosof som förkunnade normer både för individens liv och för statens styrelse. Han bearbetade och förde vidare tidigare traditioner och samlade dem i fem s.k. kanoniska böcker, bl.a. I-King – Förvand­lingarnas bok. Konfucius’ åsikter har också förts vidare av hans lärjungar i form av samtal och anekdoter. Hans lära har vissa perioder haft karaktär av statsreligion i Kina med föreställningen om kejsaren som himlens representant.

Lao-Tse såg människans uppgift i inåtriktad kontemplation med målet att uppleva det obeskrivbara Tao, naturlagen och den eviga urkällan till allt vara. Han anges som författare till Tao-Te-Ching, boken om Tao. Konfucianismen och taoismen har funnits parallellt och präglat samhällslivet i Kina under mer än 2000 år.

Kristendomen

Historiskt sett har kristendomen utgått ur judendomen. Under den första tiden var den närmast att betrakta som en judisk sekt med samma heliga skrifter som juden­domen. Några generationer efter Jesus’ död fogades den samling skrifter som nu utgör Nya testamentet till Gamla testamentet. Kristendomens centrum är Kristus' person, förkunnelse, liv, död och uppståndelse.

Jesus föddes troligtvis i Nasaret. Han tycks tidigt ha sysslat med religiösa frågor och fått djup kännedom om judendomens grundskrifter. När han var trettio år gammal började han sin offentliga verksamhet som varade i ett till tre år. Den framgång Jesus hade i sin verksamhet blev störande för det judiska ledarskapet. De tog särskilt avstånd från hans ord i bergspredikan att det rätta sinnelaget är viktigare än ett liv efter lagens bokstav. Konflikten med det judiska ledarskapet ledde så småningom till att han anklagades för hädelse och korsfästes.

Hans lärjungar påstod dock bestämt att Kristus hade uppstått ur sin grav och visat sig för olika personer och till sist farit upp till himlen. Tanken på en kroppslig uppståndelse innebar att man gav Kristus person en speciell betydelse utöver hans lära, vilket fick stor inverkan på spridningen av kristendomen under historien.

Paulus introducerade sedan uppfattningen att lydnad av Moses lag inte kan rättfär­diga människan. Endast tron på Kristus och hans offerdöd leder till frälsning och evigt liv.

Jesus frånsade sig alla anspråk på att bli en jordisk kung – ”Mitt rike är icke av denna världen”. Han talar om sig själv som ”Människosonen” som på arameiska motsvarar ordet människa.

Gamla testamentets böcker författades under tiden mellan 950–100 fKr medan Nya testamentet skrevs mellan 60–100 år efter Kristus’ födelse.

Kristendomen med dess tre huvudriktningar; grekisk-ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkan, omfattar i dag ca. en miljard människor. Europa blev kristendomens centrum men i och med upptäckten av nya kontinenter och världsdelar fick den en global spridning.

Islam

Islam betyder ”underkastelse” och avser att de troende ska vara underkastade Guds vilja. Islam står judendomen närmast. Gemensamma drag är att de tar av­stånd från mångguderi och bildkult samt att de förväntar en messias och tror på den yttersta domen.

Gundaren av Islam eller muhammedanismen, Muhammed Ibn Abd-Allah, föddes år 570 i Mekka. Vid fyrtio års ålder framträdde han som profet. Muhammed trädde fram för sitt folk som en Guds profet och såg sig som den siste i en lång rad av profeter, där några av föregångarna var Noa, Abraham och Jesus. Han framhöll med eftertryck att han inte var gudomlig utan bara en människa som Allah utvalt till sitt sändebud. Muhammed hade fått impulser både från judendomen och kristendomen när han började att utveckla sin lära.

Kärnan i Muhammeds religiösa budskap är predikningar om den kommande domen. Han kom genom sina predikningar i så stor motsättning med de inflytel­serika kretsarna i Mekka att han var tvungen att bryta upp och flytta till Medina tillsammans med sina anhängare.

Islams heliga skrift kallas Koranen. Den är en sammanställning av Muhammeds predikningar och uppenbarelser. Koranens innehåll räckte inte till för filosofiskt skolade tänkare och därför tolkade dessa innehållet symboliskt. Islams teologer och filosofer har flitigt diskuterat hur tron på människans fria vilja förhåller sig till Guds allmakt. Koranen fick sin slutgiltiga utformning strax efter Muhammeds död år 632.

Islam omfattar ungefär 750 miljoner troende och är spridd över ett bälte över norra Afrika österut genom Centralasien till Kina samt ner genom Indien till de Ostindiska öarna.

Islams utbredning var i början nära förknippad med de muhammedanska staternas maktsträvanden. Enligt profetens ursprungliga lära ska religion och stat bilda ett odelbart helt. Det är dock inte riktigt att påstå att omvändelsen till islam i en stor del av världen har skett enbart med svärdets hjälp. Islam värvade redan från början många proselyter genom den vinnande kraften i sina idéer och genom de sociala fördelar den erbjöd.

Orsaken

Hinduismen

I en filosofisk syn är yttervärldens mångfald en ”maya” – ett sken. Detta sken är en meningsfull verklighetsillusion som ständigt pågår. Bakom detta sken finns ett urväsen, det absoluta, ”brahman”. I folklig mening tänker man sig urväsendet som en övervärldslig personlighet som tänker, känner och handlar som en människa även om hans gestalt har många huvuden och armar och hans förmåga går utöver det mänskliga.

Liksom vakenhet och sömn följer på varandra hos människorna tänker man sig en serie världsskapelser och världsundergångar, Brahma-dagar, följda av perioder av fullständig vila, Brahma-nätter.

Dharma, den eviga lagen, uttrycker sig dels som den naturliga ordningen – att flo­derna flyter mot havet, att växterna utvecklas ur sina frön etc. – och dels som en social ordning för alla levande varelser.

Enligt den mycket spridda Shankya-filosofin finns det en ”urmateria” som under världsvilan befinner sig i ett outvecklat tillstånd. Urmaterian utgörs av tre kompo­nenter (gunas): Satva, lätthet och ljus; Rajas, rörelse och smärta; Tamas, tyngd och mörker. Under världsvilan är dessa tre gunas i jämvikt men vid världsskapel­sen börjar de verka i förhållande till varandra på initiativ av urväsendet. Först upp­står finare och sedan gradvis allt grövre ämnen som tillsammans bildar ”världs­ägget”. Urväsendet tränger in i och befruktar världsägget för att sedan låta skapar­guden Brahma framgå ur sig för att inrätta världen enligt den eviga lagen, dharma.

Urväsendet uttrycker sig i form av tre gestalter: Brahma, Vishnu och Shiva – en treenighet som representerar urväsendet i dess funktioner som skapare, upprätt­hållare och förstörare av universum.

Ur Upanishaderna, Chandogya:

I begynnelsen var Varat, Ett Enda, utom Detta – intet. Somliga säger att i begynnel­sen var endast icke-vara, och att ur det föddes världsaltet. Hur skulle det kunnat vara så? Hur skulle vara kunna födas ur icke-vara? Nej, min son, i begynnelsen fanns Varat allena, Ett Enda och utom Detta intet. Han, Den Ende, tänkte för sig själv: Må jag bli många, må jag växa fram. Så skapade Han världsaltet ur sig själv, och när Han ur sig själv skapade världsaltet, gick Han in i varje varelse. Allt som är till har sitt jag i Honom allena. Av alla ting är Han det fina innersta Väsendet. Han är Sanningen. Han är Jaget. Och Det, Svetaketu, DET ÄR DU.

Buddhismen

Buddha förnekar inte att det finns större eller mindre gudar men ingen av dem är allsmäktig eller har skapat alltet. Till och med den högste ”Brahma” är underkas­tad växlingens eviga lag. Denna lag styr honom på samma sätt som lagen om dag och natt, sommar och vinter, död och återfödelse styr jordelivets värld.

Alla fenomen i vår värld är förgängliga. Det finns inga eviga materiella atomer, någon ursubstans eller odödliga själar. Världsprocessen har varken någon början eller slut och det finns inte någon gräns för världsrymden. Man räknar med en serie världsskapelser och världsundergångar och utgår ifrån att det finns ett oändligt antal världssystem.

Människan och den värld hon upplever består av oräkneliga antal faktorer, ”dhar­mas”. Dharmas uppstår och förgås inte av en slump utan är underkastade en sträng lagbundenhet. De utgör de oändligt många uttrycksformerna för världslagen som manifesterar sig dels i kosmos’ ändamålsenliga byggnad och dels via karma i värl­dens moraliska ordning.

Exempel på dharmas är jord, vatten, luft, eld, livskraften, förnimmelserna, medve­tandet. Allt, från vilken verkan kan utgå, kallas dharmas och karaktäriseras bäst som krafter. Dharmas äger bestånd en kort tid och försvinner sedan. Deras upp­komst betingas av närvaron av andra dharmas liksom uppkomsten av en växt förutsätter att det finns frön, jordmån, fuktighet, luft, etc.. De enda dharmas som är oförstörbara, som inte är avhängiga av andra dharmas, är det tomma rummet och nirvana.

Ur Buddha talade och sade:

10. Den fulländade människan bekymrar sig inte om hur världen kom till, ej heller betraktar hon det närvarande såsom fixerat i tiden eller fäster sitt hjärta vid en återfödelse inom någon speciell sfär. (Purabheda Sutta)

22. Det finnes något ofött, något utan ursprung, oskapat och oformat. Fanns detta icke, skulle undflykten från det föddas, det ursprungsägandes, det skapades och det formades värld icke vara möjlig. (Udana)

Universismen

Hela världsaltet ses som en jättelik organism i ständig förvandling där de olika de­larna hela tiden påverkar varandra. Frågan om vad eller vem som är orsaken till detta skeende besvaras inte entydigt men huvudtendensen är tanken på en oper­sonlig gudsprincip som omväxlande benämns ”Shan-Ti”, ”Himmelen” eller ”Tao”.

Shan-Ti, härskaren därovan, finns på himlens fasta punkt, polstjärnan, och iakttar hela världsskeendet. Han är upphovsman till allt som sker, men är själv overksam. Han har dock inga egenskaper som skulle kunna ge någon emotionell relation till människan. Främst är Shan-Ti en personifikation av den ordning som manifesterar sig i naturen.

Tao betyder väg och ses dels som naturlagen och dels som ur-varat. Taos övre sida betecknar substansen, väsendet, som drar sig undan vår föreställning och bara kan anas. Taos undre sida betecknar dess insats i sinnevärlden, som kan bli före­mål för mänsklig forskning.

Ur Taos polära uppdelning yang och yin – treenigheten – framgår himmel och jord. Himlen är ett manligt yang-väsen och jorden är ett kvinnligt yin-väsen. Yang och Yin frambringar i samverkan årstiderna och den organiska världen som sedan fortplantar sig med hjälp av frö och sädesvätska. Himlen – yang – är själ och be­finner sig i rörelse. Jorden – yin – är kropp och befinner sig i vila.

Ur Tao-Te-Ching:

21. Den stora dygdens form den utgår ifrån tao. Tao såsom föremål är ofattbart, osynligt. Ofattbart, osynligt! I det finns urbilderna. Osynligt, ofattbart! I det finns tingen. Outgrundligt, hemlighetsfullt! /.../ Ifrån urtiden intill nu har dess namn ej gått förlorat. Här ligger möjligheten till att förstå hur allt blivit till. Varigenom skall jag förstå, att det förhåller sig så med allt vad begynnelse heter? Jo, just genom detta (tao).

Kristendomen

Enligt det Gamla testamentet är Gud det enda fullkomliga väsen som existerar av sig självt från evighet till evighet. Gud är vidare oföränderlig och alltet och allt vad däri är, är beroende av honom. Gud är ett personligt andeväsen som är omät­lig, allestädes närvarande, allvetande, allvis, allsmäktig, världens skapare och upp­hovsman till dess ordning, världens laggivare och domare. I det Gamla testamen­tet beskrivs Gud som allsmäktig, ”Herren”, som råder över sin skapelse och straf­far och förlåter människan.

I det Nya testamentet talar Kristus om Gud som ”Fadern i himlen” som älskar människan. I sin lära om Gud betonar han Guds godhet: ”en finnes som är god”.

Enligt den vanliga tolkningen av skapelseberättelsen i första Moseboken har världen skapats av Gud ur ”intet”. Världen är skapad i tiden, dvs. före världens skapelse existerade endast Gud. Gud upprätthåller och regerar världen. Han leder den med nåd, vishet och makt mot sina mål.

I Nya testamentet beskrivs skapelsen på ett annorlunda sätt än i Gamla testamen­tet. Här talas det om det grekiska logos – ordet. ”I begynnelsen var Ordet och Or­det var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till.”

Den kristna kyrkan talar om Guds treenighet – fadern, sonen och den heliga anden – men betonar monoteismen, dvs. tron på en gud. Man anser att Jesus är identisk med sonen.

Ur Bibeln, 1 Mos. 1:1-5:

1 Kapitlet – Skapelsen
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (Ps 33:6. 90:2. 101:2 t. 136:5 t. Joh. 1:3. Kol. 1:16. Hebr. 11:3.)
2. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
3. Och Gud sade ’Varde ljus’; och det vart ljus. 2 Kor. 4:6.
4. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
5. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.

Islam

Allah är ett evigt, unikt väsen som varken fötts eller avlats. Han är alltings skapare och universums allsmäktige härskare. Allah är osynlig, utan gestalt och inte bun­den vid någon ort. Till hans existens hör sju attribut: liv, vetande, syn, hörsel, vilja, allmakt och tal.

Endast Allah kan, i absolut mening, handla utifrån sig själv. Allt levande och liv­löst är beroende av honom och underkastat hans vilja. Det är han som frambringar allt. Han är också upphovsmannen till alla goda och onda gärningar. Han är inte bunden vid några normer: ”han förlåter vem han vill och straffar vem han vill”. I islam finns inte tanken på någon självständig och ond makt i förhållande till Allah. Det som för oss ter sig som lagbundenhet beror på att Allah i regel låter naturen följa en bestämd gång. Men om Allah vill kan han när som helst upphäva denna ”naturvana”.

Världen har skapats av intet på Allahs ord ”varde”. Enligt koranen skapade han sju himlar och sju jordar. Himlarna ligger i våningar ovanpå varandra. En vanlig uppfattning är att det ovanför dessa himlar finns ytterligare sju hav av ljus och ytterst själva paradiset med dess sju avdelningar. Under jorden finns sex helveten.

Världens skapelse fullbordades på sex dagar. De första dagarna skapade Allah jorden, de följande allt vad som finns på jorden och de sista dagarna skapade han himlarna. Koranen tar bestämt avstånd från den kristna treenighetslärans ”tregu­deri”.

Ur Koranen:

112. ENHETNS SURA
I Allahs namn, Allförbarmarens: [Bekännelse om Allahs enhet] Säg: ”Allah är den ende, ensam och evig Gud, han som aldrig förvandlas. Avlar gör han icke liksom han själv ej är avlad, intet väsen är honom likt.

Människan

Hinduismen

Världen befolkas av ett oändligt antal levande varelser: växter, djur, människor, andar, demoner och halvgudar. Mellan människor och djur finns bara en grad­skillnad. Varje väsen består av en andlig själ – atman – och en mer eller mindre materiell kropp.

Själen som existerar tidlöst utan början och slut anlägger ständigt nya kroppar av skilda slag i enlighet med karma, de goda och onda gärningar som den utfört. Un­der sin vandring från den döda kroppen till den nya kroppen är själen omgiven av en osynlig kropp av ”fin” materia som bär organen för varseblivning, minne, fan­tasi, vilja etc..

Under natten, i tillståndet av djup sömn, ingår själen i det ”all-ena” och återvänder vid uppvaknandet till mångfaldens värld.

Människan i egenskap av själ är oförgänglig men har försatts i den förgängliga materiella tillvaron som inte har verklig existens. Eftersom hon tror sig vara sin förgängliga kropp upplever hon rädsla och lidande. Först när hon befriar sig från sin okunnighet om den materiella världens karaktär, ifrågasätter sitt lidande och ställer frågor om det Absolutas, brahmans, natur börjar hon bli människa i egentlig mening, dvs. bruka sin mänskliga förmåga.

Kastväsendet och dess rangordning har bara giltighet för den existens som är vänd mot världen och sammanhänger med karma, handlingarnas konsekvenser från tidigare existenser. Däremot kan alla människor oavsett kasttillhörighet uppnå andlig fulländning, frälsning, men här finns en annan rangordning som visar hur nära eller långt ifrån frälsningen individen befinner sig. Frälsningen, ”samsara”, är en befrielse ur kretsloppet och kan bara uppnås genom att utplåna sin okunnighet och avsäga sig sina begär.

Ur Upanishaderna:

Vet att Jaget är passageraren och kroppen vagnen, att förnuftet är körsvennen och sinnet tyglarna. De vise säger att sinnena är hästarna. Vägarna på vilka de springer är begärens irrgångar. När Jaget är förbundet med kroppen, sinnena och förnimmelseförmågan, kallas Det av de vise ’Det som gläder sig’! (Katha)

Buddhismen

Alla delar av världssystemet upp till Brahmas himmel är underkastade periodiskt återkommande uppkomst och undergång. I början av vår världs uppkomst råder ett paradisiskt tillstånd på jorden. Människorna är könlösa ljusvarelser som endast behöver subtil näring och inte behöver arbeta.

Med tiden uppstår begär och detta syndafall leder till att människorna börjar an­vända kraftigare föda, odla jorden, bygga hus och utse en konung. Så uppstår kasterna och det moraliska förfallet fortsätter i tusentals år och slutar med att en stor del av människorna tar livet av varandra i ett stort krig. Några fridsamma varelser som dragit sig tillbaka till skogarna lägger nu grunden för en ny och bättre kultur.

Det finns inte någon oförstörbar själ utan i stället en föränderlig summa av fakto­rer som finner sitt hölje i en fysisk kropp. Dessa faktorer upphör inte genom dö­den utan fortsätter att verka på andra sidan den fysiska kroppens sönderfall och skapar grunden för en ny individs liv, en arvtagare till den avlidnes alla goda och onda handlingar.

Vad som alltså förefaller oss vara en enhetlig personlighet är ett knippe dharmas av olika slag vilka förenats till ett skenbart helt.

Det sammanbindande ledet mellan den gamla och den nya existensen är viljeim­pulserna, begäret, livstörsten. Återfödelsen kan ske i vilken som helst av univer­sums myriader världar. Var och när återfödelsen ska ske avgör vederbörande själv genom sina handlingar – karma. Det är ett omfattande bokslut som sköts av till­varons lagbundenhets egen bokföringsapparat.

Genom insikten att allt jordiskt är förgängligt och fullt av lidande har man nått utgångspunkten för vägen till frälsningen. Genom att avhålla sig från det onda, göra goda gärningar och genom meditation rena sitt hjärta, kommer man stegvis till nirvana och återupphäver återfödelsen.

Ur Buddha talade och sade:

Tvillingverserna
Allt vad vi är, det är resultatet av vad vi har tänkt. Det är grundat på våra tankar, uppbyggt av våra tankar. Om någon talar eller handlar i ond avsikt, följer honom lidandet som vagnens hjul följer dragoxens fot.
Allt vad vi är, det är resultatet av vad vi har tänkt. Det är grundat på våra tankar, uppbyggt av våra tankar. Om någon talar eller handlar i god avsikt, följer honom lyckan likt en skugga som aldrig lämnar honom.

Universismen

Människan uppstår genom samverkan mellan himmel och jord. Himlen ger henne det andliga subtila yang-elementet och jorden ger henne det grova yin-elementet.

Själen ses som ett individuellt väsen som kan fortbestå kortare eller längre tid efter skilsmässan från kroppen. Den starka betoningen på vördnad för förfädernas andar bygger på föreställningen att de avlidna på något sätt är närvarande.

Harmoni råder i alltet och då måste detta gälla även för människan. Således ser man människan som av naturen god medan allt ont hos henne beror på bristande insikt. För att undvika vanföreställningar som stör harmonin måste hon skaffa sig insikt och kunskap genom att studera det förgångna och efterlikna moraliska förebilder.

Den stora massans tro bestäms dock av föreställningen att det finns oräkneliga goda och onda andar som svävar omkring överallt och som kan skänka välsignelse eller vålla skada.

Ur Tao-Te-Ching (XVI):

Att känna evigheten är klarhet.
Att ej känna evigheten är förvildning och olycka.
Att känna evigheten gör fördragsam.
Den som är fördragsam är rättvis.
Att vara rättvis är att vara konung.
Att vara konung är att vara himmelsk.
Att vara himmelsk är att vara lik Tao.
Att vara lik Tao är att fortleva.
Dör än kroppen, är det ej därmed slut.

Kristendomen

Enligt Gamla testamentets skapelseberättelse skapade Gud först människan till sin avbild, därefter formade, danade, han människans kropp av jordens stoft och in­blåste livsande i henne. Gud skapade först Adam (den förste mannen) och därefter Eva (den första kvinnan) av ett av Adams revben. De levde ett saligt liv i paradi­set. De behärskade totalt sinnligheten, dvs. det fanns inga fysiska begär hos dem som stod i strid med anden, och inte heller skämdes de för sin nakenhet.

Innan Gud danade människan på jorden fanns också av Gud skapade osynliga per­sonliga andeväsen utrustade med förstånd och vilja, vilka för vissa syften kan anta en synlig kropp. Dessa väsen som är Guds tjänare kallas änglar.

Människans likhet med Gud består i att hon till skillnad från djuren är utrustad med en odödlig, andlig, förnuftig själ och äger fri vilja. Anden, som är av evig­hetsnatur, kan utöva kontroll på själslivet. Anden är centrum för människans etis­ka, moraliska och religiösa liv. Själen utövar kontroll över kroppen.

Idén om reinkarnationen har funnits inom kristendomen men avskaffades på ett kyrkomöte år 553.

Från det ögonblick då Gud skapade änglarna ägde de en fullkomlig kunskap om Gud, dock satte Gud dem på prov. En del av änglarna bestod inte provet. Förblin­dande av högmod avföll de från Gud och störtades ner i underjorden. De kan dock tidvis lämna sin vistelseort för att fresta människorna och förleda dem till synd, men de kan inte göra något utan att Gud tillåter det. ”Djävlarnas” vilja är inte längre fri, utan de har endast möjlighet att välja mellan olika handlingar.

En av de fallna änglarna – Satan – tog sig in i paradiset genom att ta sin boning i ormen och förleda Eva att äta av frukten på det förbjudna trädet; kunskapens träd. Eva bjöd sedan Adam att äta av frukten. Genom denna synd, att de ätit av frukten på kunskapens träd, blev de utdrivna ur paradiset. Synden kom att gå i arv till alla Adams efterkommande.

Ur Bibeln, Apg. 17:26-28:

26. Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser, inom vilka de skola bo. 5 Mos 32:8
27. detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss. Ps.145:18 Jes.55:6 Jer.23:23 Vish.13:6. Rom 1:20
28. Ty i honom är det, som vi leva och röra oss och äro till, såsom ock några av edra egna skalder hava sagt: ”Vi äro ju ock av hans släkt.” Job.10:12 12:10

Islam

De levande varelserna indelas i olika kategorier. De mest fullkomliga är änglarna, som Allah skapat av ljuset. De är könlösa varelser som varken äter eller dricker. De viktigaste änglarna är följande: Gabriel som under tjugotre år meddelade pro­feten Koranens innehåll, Mikail som ger regn och näring, Azrail som är dödens ängel.

Allah skapade urmänniskan Adam av lera och vatten och inblåste livsande i ho­nom. Efter Adams skapelse lät Allah först hela mänskligheten utgå ur Adams rygg och avlägsna trosbekännelsen. Sedan förde han den åter tillbaka till Adams rygg­rad och samlade själarna i ett skrin på sin tron. Där väntar de, tills tiden är inne för deras födelse då de kan förenas med de kroppar som är bestämda åt dem. Vid dö­den skiljs själ och kropp åt för att åter förenas vid uppståndelsen på den yttersta dagen.

Shaitan eller Diablos var ursprungligen en ängel. Han utstöttes ur paradiset efter­som han av högmod inte ville kasta sig ner inför den av lera skapade Adam. Till­sammans med sina underdjävlar försöker han locka människorna till ondska, tills han själv förintas vid världsdomen.

Det första människoparet var Adam och Eva, och om dem berättas liknande le­gender som i Bibeln. Genom syndafallet har mänskligheten inte belastats med nå­gon arvssynd, eftersom Adam ångrade sin skuld och fick förlåtelse.

Adam var den förste profeten, som undervisade mänskligheten på grundval av gu­domliga uppenbarelser. Efter honom följde flera andra profeter, bl.a. Muhammed.

Ur Koranen:

76. Människans Sura – Om människan och hennes lott
I varje människas liv finns en tid då hon var alltför obetydlig att kunna nämnas [i moderlivet]. I sanning, vi skapade människan av en sammansmält spermadroppe för att pröva henne, och vi har givit henne hörsel och syn. Vi har också visat henne den rätta vägen, hon må vara tacksam eller otacksam. I sanning: för de otrogna har vi berett kedjor, halsjärn och helvetets eld. Men de rättfärdiga skall få dricka ur en bägare vari kamfer blandats, från en brunn ur vilken Allahs tjänare dricker.

Meningen

Hinduismen

I Bhagavad-Gita sägs att alla levande varelsers, dvs. de i helheten ingående delar­nas mening, är att tjäna ”Gudomens högsta personlighet”. Detta tjänande ger gläd­je och tillfredsställelse också åt de ingående delarna.

Läran om karma och själavandringen är central. I den världsliga existensen är må­let att genom goda gärningar få en god återfödelseform. Men även den lyckligaste existensform tar slut någon gång och den som lärt känna den världsliga strävans förgänglighet inriktar sig i stället på en oförgänglig frälsning. Denna frälsning kan man nå på olika vägar, bl.a. genom kärlek och hängivenhet (bhakti) till den per­sonliga Gudomen, för genom hans ”nåd” bli befriad från allt som binder en vid den förgängliga världen.

Enligt de i egentlig mening filosofiska skolorna måste dock människan själv kom­ma till insikt om den materiella världens, mayas, förgängliga natur. Genom den insikten kan hon tygla sin lidelse och därigenom förebygga ny karma och förinta sin karma från tidigare existenser. Det som krävs är dels insikt om Gudomens och själens enhet och dels insikt om olikheten mellan själ (bestående) och det som vi kallar materia (förgängligt). Denna insikt får inte bara vara teoretisk utan måste bestå av intuitiv kunskap som förbereds genom studium av heliga texter och regel­bundna meditationsövningar.

Då människan har uppnått frälsning eller insikt kommer hennes handlingar att sammanfalla med ”det högsta medvetandets” vilja, och det kommer att göra henne lycklig.

Situationen för den frälste efter döden beskrivs på olika sätt, ibland som ett upp­gående i Gudomen men vanligare som en fortsatt individuell existens i en överjor­disk tillvaro.

Ur Bhagavad-Gita, kap. 10, vers 7–8:

Ty jag är alltings Fader, och i Mig har allt sitt ursprung; – de som fatta detta, – de vise, – dyrka Mig, och hava del i Min natur. – De minnas alltid Mig, med livet dolt i Mig, och ledande varandra grad för grad, samtalande om Mig alltjämt, de hava frid och lycka.

Ur Upanishaderna, Svetasvatara:

I själva verket är du alltid förenad med Gud. Men du måste veta det. Därutöver finns intet mer att veta. Meditera, och du kommer att förstå att ande, materia och Maya (den kraft som förenar ande och materia) endast är tre olika sidor av Brahman, den Enda Verkligheten.

Buddhismen

Buddhismen vill vara en frälsningsväg för enskilda individer. Helhetens väl utgör en glädjande följd och en vacker biprodukt av den enskildes rätta handlande, men det är inte något yttersta mål för vars skull ”lagens hjul” sätts i rörelse. Livet är lidande eftersom allt är förgängligt och även den lyckligaste människa är under­kastad sjukdom, åldrande och död.

Lidandet kan bara försvinna om begäret och de andra lidelserna som åstadkommer återfödelserna kan förintas. Det kan endast ske så småningom under loppet av många existenser. Det gäller ett stegvis framåtskridande mot frälsningen där först de grova, moraliska felen avlägsnas i det världsliga livet och sedan, genom andlig askes, utgallras även de finare formerna av lidelse.

Det som leder till frälsningen är inte det överdrivna självplågeriet eller hängivel­sen åt sinnesnjutningar, utan vägen i mitten – en måttfull världsförsakelse. Vägen till upphävandet av lidandet är den heliga åttafaldiga vägen: rätt tro, rätt beslut, rätt tal, rätt handlande, rätt liv, rätt strävan, rätt minne, rätt försjunkande.

När man förvärvat den fullständiga friheten från lidelser har man nått målet och är en Buddha – en upphöjd fullkomnad människa. Man vandrar visserligen fortfaran­de på jorden, men genom döden ingår man i nirvanas eviga ro.

I förhållande till världen som befinner sig i ständig rörelse är nirvana ett vilande vara. För den vise är det den enda sanna saliga realiteten som består när alla de förgängliga dharmas är borta.

Ur Buddha talade och sade:

Den största lycka en människa kan föreställa sig är äktenskapets band, som samman­knyter två älskande hjärtan. Men det finns en ännu större lycka, och det är att över­lämna sig åt sanningen. Döden skall skilja man och hustru åt, men aldrig skall döden göra den ont som har förenat sig med sanningen.

Universismen

De stora livsfrågorna om alltings orsak och mening ställs i bakgrunden av både Konfucius och Lao-Tse. Konfucius betonar i stället handling och Lao-Tse fram­håller att Tao, det yttersta gränsbegreppet, ligger bortom ord och tystnad.

Harmoni med kosmos, alltet, är grunden för en lycklig tillvaro. Därför måste människans främsta strävan vara att lära känna världsförloppet, så att hon kan inordna sig i dess ordning. Ett viktigt hjälpmedel är då I-King – Förvandlingarnas bok – vars symboler tolkas intuitivt. Vidare kan hon studera astrologi, tal- och färgsymbolik och meterologiska fenomen.

Människan måste i sin etiska hållning följa ”himlens” upphöjda exempel. Den som inte följer världslagens väg utan strävar mot själviska mål råkar i olycka.

För att uppleva sinnesro och vinna insikt kan man inom taoismen använda medita­tion, försjunkande; att hålla sinnesintrycken och medvetandet om den egna person­ligheten borta och därmed nå ett tillstånd av trascendens. Då blir tänkandet som en spegel för ”världsanden” och människan kan uppleva ”högsta lycka”. I den folk­liga tron finns tanken att de avlidna belönas i en himmel eller straffas i ett helvete – något som dock är främmande för de stora kinesiska tänkarna.

Ur lun yü (XXXI):

Mästaren sade: Den upphöjdes mål är sanningen; födan är icke hans mål. Den som plöjer råkar stundom i nöd; den som söker lärdom kan finna lön. Den upphöjde ängslas att han icke skall nå sanningen; han ängslas icke att fattigdom skall komma över honom.

Kristendomen

Guds avsikt med skapelsen är att göra sin fullkomlighet känd genom de skapade varelserna. Människans uppgift är enligt Gamla testamentet att i ödmjukhet och lydnad ära och tjäna Gud.

Enligt skapelseberättelsen i Gamla testamentet är världen skapad för människans väl. Jorden och himlakropparna, djuren och växterna har inte något självändamål utan finns endast till för människans skull. Människan intar en särställning; hon är skapelsens krona och det för hennes skull världsskeendet tilldrar sig.

Enligt Kristus är målet för människolivet att leva i kärlek till Gud och medmän­niskorna.

Genom att Adam, mänsklighetens stamfader, var olydig mot Gud blev hela mänsk­ligheten syndig och gick miste om det eviga livet i paradiset.

I Nya testamentet introducerar Paulus tanken att människan på grund av arvsyn­den inte av egen kraft kan bryta det ”ondas” inflytande. Befrielsen från synden kan bara ske genom Guds nåd, som uttrycks genom att han låter sin son – Kristus – lida ett ställföreträdande försoningsoffer för hela mänskligheten. När människan tror på Kristus inträder en fullständig sinnesändring – frälsning – så att hon avsä­ger sig alla syndiga handlingar och blir delaktig av det eviga livet.

Som domare belönar Gud allt gott och bestraffar allt ont. Straffet verkställs i mån­ga fall redan under jordelivet. När själen genom döden blivit skild från kroppen blir den dömd och får sina gärningars lön. De rättfärdiga får alltefter sina förtjäns­ter del i saligheten i högre eller lägre grad, ”I min faders hus finns många bonin­gar.” De som förkastar den sanna tron kommer efter döden till helvetet. Alltefter syndernas svårighetsgrad undergår de olika straff.

Ur Bibeln, Matt. 6:31-33:

31. Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ’Vad skola vi äta?’ eller: ’Vad skola vi dricka?’ eller: ’Vad skola vi kläda oss med?’
32. Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. Ps. 55:23.
33. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Islam

Människan utgör skapelsens egentliga syfte. Allah har för människan brett ut jor­den som en matta och spänt upp himlen som ett tak. Också djuren och växterna har skapats helt och hållet för människornas skull, för att ge henne föda och klä­der, bära hennes bördor och tjäna henne på annat sätt.

Vid frågan varför Allah skapat världen, låter man honom svara med följande ord: ”Jag var en förborgad skatt men ville göra mig känd, och därför skapade jag värl­den.”

Människans uppgift är att underkasta sig Allah och lyda hans vilja som den blivit känd genom Koranen.

Eftertänksamhet betraktas som en form av fromhet, och vetande och förnuft fram­ställs som det Allah skapade först av allt.

Vid den yttersta domen ska Allah låta de goda människorna få del av paradisets fröjder och de onda av den eviga helveteseldens kval.

Ur Koranen:

Om paradiset och helvetet
Men den som tror och gör vad gott är – och vi pålägger ingen själ mer än vad hon förmår utföra – de hör himmelriket till och där skall de evinnerligen förbli. Och ur deras hjärtan skall vi avlägsna allt groll och all jordisk fiendeskap.

Riktlinjer

Hinduismen

Kastordningen föreskriver i detalj vad medlemmarna i varje kast ska göra och vad de måste undvika. Dessa regelsystem gäller inte generellt utan är olika inom olika kaster.

Särskilda invigningsriter finns för manliga medlemmar i de tre högsta kasterna. De får bl.a. lära sig hemliga mantras att upprepa varje dag livet igenom. Unga brahminer lämnar föräldrarna efter invigningen och får under ledning av en lärare (guru) lära sig ceremonier och studera de heliga texterna.

Enligt en tradition finns fyra livsmål:

Pliktuppfyllelsen står för plikterna mot föräldrar och överhet och för den vänlighet och hjälpsamhet man ska visa mot andra människor. Denna sociala inställning ut­gör dock mera ett samlande av förtjänster för egen del än en delaktighet och med­känsla i andras behov och lidanden.

Varje individs öde är en nödvändig följd av de gärningar som han utfört i ett tidi­gare liv. Den som lever ett värdigt liv på jorden återföds som brahmin eller kriga­re medan den som lever ett ovärdigt liv återföds som utstött ur samhället, eller som hund, svin etc.

Som hjälpmedel på väg mot frälsningen kan man använda olika övningar. De kallas yoga, förening, och har olika former, t.ex:

”Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.” Krishna

Buddhismen

Det rätta beteendet regleras av Buddhas tio budord av vilka de fem första gäller för troende lekmän:

 1. Att inte döda något levande väsen – varför buddhisten är vegetarian.
 2. Icke stjäla.
 3. Icke begå äktenskapsbrott.
 4. Icke förtära rusdrycker.
 5. Icke ljuga.

För munkarna tillkommer:

 1. Att icke äta på eftermiddagen.
 2. Icke roa sig.
 3. Icke pryda sig.
 4. Icke ligga bekvämt.
 5. Icke ta emot pengar.

Det finns inte någon Gud som utfärdat förbud och som straffar människan om hon bryter mot dem. Därför är de buddhistiska buden rena moralbud, dvs. föreskrifter som skall göra det möjligt att leva i överensstämmelse med världslagen, den mo­raliska världsordningen. Den som följer världsordningen kommer så småningom från ”samsaras” strand på denna sidan till ”nrivanas” strand på den andra.

Det oöverträffade sättet att förvärva religiös förtjänst är välvilja. Den finns hos den vise, dvs. den som har kunskap om världslagen och är fri från alla begär. Detta andliga jämnmod gör det omöjligt att hysa känslor av vrede eller hat.

Ledningen inom det religiösa livet har alltid legat i händerna på munkarna som lever i kloster och för en tillvaro vigd åt meditation och som vid vissa tider ger undervisning åt lekmännen.

Från början var buddismen en lära för de vise och lade mer vikt vid kvaliteten hos sina anhängare än kvantiteten. Den kunde dock bara i en begränsad skala tillfreds­ställa den stora massans religiösa behov. För att möta dessa behov har senare ut­vecklats kulthandlingar, andaktsformer och ceremonier, men till sitt innersta väsen har dock karaktären av filosofi bevarats.

Buddismen har inte krävt av sina anhängare att avbryta förbindelserna med andra religioner. Man betraktar andra trosformer som värdefulla om än ofullkomliga förstadier till den högsta sanningen, förkunnad av Buddha.

”Sörj för dina vänner och förtrogna genom att behandla dem som du behandlar dig själv.” Buddha

Universismen

Härskaren över Kina – mittens rike – sågs som himlens representant och ansvarig för ordningen på jorden. Därmed var det helt avgörande att kejsaren själv följde och även ledde sina undersåtar enligt himlens ordning. Därför har de kinesiska tänkarna noga gått igenom och anvisat detaljerade krav och moraliska principer för den ideala regenten och därmed skapat riktlinjer även för medborgaren. Re­genten ska vara både överseende och bestämd, uppriktig och hövlig, sträng och rättvis, etc.

Hela statslivets problem och statens liv fick en religiös dimension; undersåten är skyldig fursten kärlek och trohet, liksom sonen i förhållande till fadern inom fa­miljen. Familjen är den grundläggande samhällsinstitutionen, men pieteten och vördnaden inom familjen ska vidgas till att också omfatta hela jorden.

Eftersom man ansåg riter som oumbärliga för att regera över människor, skapades regler för förfäderskult; begravningar, bröllop etc. Att frambära offer spelar stor roll i dessa riter eftersom man ansåg att offra är ett djupt rotat behov hos männis­kan.

Både konfucianismen och taoismens skrifter har en utpräglat filosofisk karaktär och studerades huvudsakligen av ett intellektuellt överskikt.

"Gör inte andra vad du inte vill att andra skola göra dig" Konfucius

"Mot den som är god mot mig är jag god och mot dem som inte är goda mot mig är jag också god." Lao-Tse

Kristendomen

Liksom inom judendomen är det inom kristendomen människans plikt att lyda Guds lag sådan den sammanfattas i de tio budorden:

 1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.
 2. Du skall icke missbruka Herren din Guds namn.
 3. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.
 4. Hedra din fader och moder på det att det må gå dig väl och du må leva länge i ditt land.
 5. Du skall icke dräpa.
 6. Du skall icke begå äktenskapsbrott.
 7. Du skall icke stjäla.
 8. Du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa.
 9. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.
 10. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna.

I Nya testamentet betonas särskilt kärleksbudet och dess tillämpning mellan människorna.

Jesus sammanfattade sin etiska lära i två bud ur Gamla testamentet: ”Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, av all din kraft och av allt ditt förstånd, … och älska din nästa som dig själv.”

Människan skall ”råda” över skapelsen och har därigenom ett särskilt ansvar som skiljer henne från skapelsen i övrigt.

Jesus skapade inte något nytt teologiskt system utan gav de gamla sanningarna ett tydligt uttryck i liknelser. Gentemot all yttre laggärning betonar han det rena sin­nelaget, och han betonar också att Guds rike inte är av ”denna världen”; ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ.”

"Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I och göra dem." Jesus

Islam

Islams fem grundpelare är:

 1. Trosbekännelsen: Det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet.
 2. Den rituella bönen: Den äger rum fem gånger om dagen, och de bedjande skall vända sina ansikten mot Mekka.
 3. Fastan: Den varar under hela månaden ramadan, från solens uppgång till dess nedgång varje dag.
 4. Allmosan: Den är en avgift som enligt bestämda föreskrifter upptas kontant eller in natura för religiösa och sociala ändamål.
 5. Vallfärden till Mekka: Den skall företas av varje rättrogen muslim åtminstone en gång under livstiden, om han är i stånd därtill.

Den islamska rätten, Sharia-rätten, betyder ordagrannt: ”rätt väg”. Det är främst Koranen som utgör grunden för rättsfrågorna. Koranen kompletterades senare med traditionen, som i den islamska rätten kallas för hadith eller sunna. Sunna är en nedtecknad legendkodex om hur Muhammed skulle ha handlat i olika situati­oner.

Inom familjen är mannen hustruns och barnens förmyndare, genom hans styrka och förmåga att skaffa livsuppehälle. Kvinnans handlingsfrihet och egendomsrätt är bevarad så länge hon uppfyller det äktenskapliga livets krav och sörjer för hem och barn.

I sharia-rätten finns många olika doktriner som tillämpas i de islamska länderna. En sådan doktrin är t.ex. tesen om jihad – det heliga kriget. Denna doktrin skall värja det heliga islamska territoriet från yttre och inre fiender.

Det är tillåtet för mannen att ha upp till fyra hustrur om han kan tillvarata allas rättigheter. Mannen har rätt att begära skilsmässa, men om han tar ut skilsmässa utan anledning har han brutit sina förpliktelser och kan straffas av domstol.

 

« »